Ziadost o vykonanie dendrologickeho prieskumu na Paseke

Žiadosť o vykonanie dendrologického prieskumu


Žiadosť o vykonanie dendrologického prieskumu


Ja dolupodpísaný Rudolf Moravčík mladší, týmto žiadam SZV o vykonanie dendrologického prieskumu parkovej časti skanzenu Včelárskej paseky v katastri obce Kráľová pri Senci.

O vykonanie prieskumu žiadam na základe našej ústnej dohody počas podpisu nájomnej zmluvy na zasadnutí VV dňa 21.1.2017 v Trenčíne.
Podľa bodu 6.2.13. predmetnej nájomnej zmluvy medzi SZV a Rudolfom Moravčíkom ml. je citujem“ Nájomca je zodpovedný za vznik všetkých majetkových škôd, ktoré spôsobí v prenajatej Nehnuteľnosti úmyselne i z nedbanlivosti, vrátane škôd zavinených osobami ubytovanými v predmetnej Nehnuteľnosti a osobami pohybujúcimi sa v prenajatej Nehnuteľnosti s privolením Nájomcu, resp. s privolením ubytovaných osôb.“ z nájomnej zmluvy bol po dohode odstránený bod o zodpovednosti Prenajímateľa za škody na majetku a zdraví návštevníkov spôsobené pádom stromov a konárov.
Včelárske miniarborétum, ktoré je súčasťou skanzenu, ako aj samotný skanzen Včelárskej paseky obsahuje viaceré prestarnuté a choré stromy, u ktorých je potrebné vykonať odborné dendrologické posúdenie a následne vykonať nevyhnutné ošetrenie.

Žiadosť predkladám z dôvodu kompetencií, ktoré zasahujú do práv a povinností vlastníka.
Ďakujem za posúdenie a vyhovenie mojej žiadosti a za kolektív Včelárskej paseky ostávam s pozdravom.

 

V Kráľovej pri Senci dňa 05.02.2017

                   
Rudolf Moravčík mladší